Environmentálny inžiniering - akonaodpady.sk

Ponúkame Vám komplexné riešenia odpadového hospodárstva v súlade s platnou legislatívou:

 • Kompletný outsourcing odpadového hospodárstva
 • Interné prevádzkové audity a obhliadky jednorazovo alebo v pravidelných frekvenciách podľa potreby alebo požiadaviek
 • Návrh riešení pri optimalizácii procesov pri nakladaní s odpadmi na prevádzke
 • Zabezpečenie vydania potrebných povolení, registrácie podľa §98 zákona o odpadoch a súhlasov podľa §97 zákona o odpadoch
 • Kompletná príprava podkladov, vedenie evidencií, vypracovanie príslušnej dokumentácie k stavebným a kolaudačným konaniam, vrátane zastupovania počas uvedených konaní
 • Vypracovanie dokumentácie – Opatrení pre prípad havárie (havarijný plán), Prevádzkového poriadku skladu nebezpečných odpadov, Manuálu pre nakladanie s odpadmi, Identifikačných listov nebezpečných odpadov (ILNO)
 • Vypracovanie ohlásení o vzniku a nakladaní s odpadmi
 • Vedenie povinnej evidencie pôvodcu, držiteľa odpadu, sprostredkovateľa alebo obchodníka
 • Výber a zabezpečenie odberateľa odpadov s oprávnením na nakladanie s odpadmi
 • Zastupovanie zákazníka pri konaniach a kontrolách zo strany zo strany príslušných orgánov štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva
 • Nastavenie systému odpadového hospodárstva a podpora pred certifikáciou k ISO 14 001
 • Školenia zamestnancov z oblasti odpadového hospodárstva pripravené na mieru podľa druhu prevádzky

Nájdite s nami najlepšie riešenie

Find the best solution with us