Vodohospodárstvo

Ponúkame Vám komplexné riešenia v oblasti ochrany vôd, nakladaní s vodami v súlade s platnou legislatívou

  • Environmentálne konzultačné a poradenské služby v oblasti ochrany vôd
  • Vypracovanie Plánu preventívnych opatrení na zabránenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup pri ich úniku ( „havarijný plán“ )
  • Vypracovanie prevádzkových poriadkov vodných stavieb
  • Vypracovanie povinných hlásení za vody, poplatkových oznámení, priznaní za odber povrchových, podzemných vôd, za vypúšťanie odpadových vôd
  • Zastupovanie pred dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami počas obhliadok, kontrol
  • Vykonanie prevádzkového auditu a obhliadok zameraných na plnenie povinností v oblasti vodohospodárstva: nakladania s vodami (procesy od čerpania/dodávky vôd až po vypúšťanie odpadových vôd), vedenie povinnej vodohospodárskej evidencie a podávanie hlásení, aktuálnosť povinnej vodohospodárskej dokumentácie, prevádzkovania vodnej stavby, vedenie kontrol kvality pitnej, dažďovej a splaškovej odpadovej vody

Nájdite s nami najlepšie riešenie

Find the best solution with us