Vyhradené prúdy odpadov

Ponúkame Vám komplexné riešenia povinností rozšírenej zodpovednosti výrobcu vyhradených výrobkov – elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, neobalové výrobky, pneumatiky, vozidlá, a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v súlade s platnou legislatívou:

  • Koordinačná poradenská činnosť v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov
  • Registrácia v registri výrobcov pre vyhradené prúdy odpadov alebo na MŽP SR
  • Nastavenie systému plnenia povinností v oblasti vyhradených prúdov odpadov pre prevádzku zákazníka
  • Vedenie evidencie a agendy pre vyhradené prúdy odpadov podľa príslušnej organizácie zodpovednosti výrobcov
  • Spracovanie a zaslanie ohlásení podľa zákonnej povinnosti určenej pre výrobcu vyhradeného výrobku
  • Vypracovanie ohlásení ich podania organizácii zodpovednosti výrobcov, koordinačným centrám, MŽP SR

Nájdite s nami najlepšie riešenie

Find the best solution with us